مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: علی جبالی, ابوالفضل برخورداری فیروزآبادی, سیدحسین حکمتی مقدم, حسین فلاح زاده
کلیدواژه ها : دی اکسید سیلیکون، نانوذرات، سایتوتوکسیسیتی، MTT، لکوسیت‌های تک هسته‌ای
: 5836
:
: 0
ایندکس شده در :

 

مقدمه: با توجه به استفاده ی روزافزون نانو ذره اکسید سیلیسیوم(SiO2) در زیست فناوری، این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی نانو ذره SiO2 در غلظت‌های مختلف بر سلول‌های تک هسته‌ای خون با روش MTT طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی: در یک بررسی خود آزمایی آزمایشگاهی laboratory trial ابتدا سوسپانسیون سلول‌های تک هسته‌ای 10 مرد جوان سالم تهیه و با غلظت های مختلف نانو ذره (1500،1000،500،100،10،1 میکروگرم برمیلی لیتر) به مدت6 و 24 ساعته مواجهه داده و سپس در 37 درجه سانتیگراد انکوبه شدند. در پایان در صد مرگ سلول با استفاده از کیت MTT و دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 490 نانومتر تعیین گردیدند در این مطالعه از کنترل‌های مثبت، منفی و بلانک نیز استفاده شد.

نتایج: یافته‌های مطالعه بیانگر اختلاف معنی‌دار مرگ سلول در غلظت‌های مختلف نانو ذره و همچنین گروه مورد و کنترل می‌باشد(05/0p<). همچنین با افزایش غلظت نانو ذره در مواجهه 6 و 24 ساعته، میزان مرگ سلول به صورت تدریجی افزایش می‌یابد، بطوری که در مواجهه 24 ساعته، میزان مرگ و میر سلول در غلظت 10 نسبت به 1 میکرو گرم بر میلی لیتر حدود 6 برابر افزایش یافته است.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه برای اولین بار مشخص گردید که نانو ذرهSiO2  دارای کشندگی 1 میکروگرم بر میلی لیتر برای سلول‌های تک هسته‌ای خون می‌باشد. از طرفی اثرات سایتوتوکسیک به غلظت و مدت زمان مواجهه بستگی دارد.